Başkanın Mesajı

Eyüp’ün Hafızası Tazeleniyor

Eyüp Sultan Camii’nde, mihrabın hemen sağında duran bir hat sanırım hemen herkesin dikkatini çekmiştir:
‘‘Yetişmez mi bu şehrin halkına bu Nimet-i Bari Habib-i Keremin yari, Eba Eyyübe’l Ensari’’ diyen o nefis hattan bahsediyorum. Şüphe yok. Eyüp kutlu bir belde. Nimet üstüne nimet ikram
edilmiş. Nimetin kadrini bilinirse, ziyadeleşir. Eyüp’teki emeklerimizin, tüm proje, eser ve hizmetlerimizin amacı budur:
Eyüp’ün kadrini bilmek, nimetin şükrünü eda etmek...
Eyüp Sultan Araştırma Merkezi’mizi de bu hakkı eda etmek, Eyüp’ün hafızasını, tarihi ve kültürel mirasını kayıt altına almak için kurduk. Niyetimiz; zamanda, mekânda ve insanda biriken hafızayı deşifre ederek, üstünde durduğumuz coğrafyanın tarihine tanıklık etmek, geleceğimize yön vermektir.
Malumunuz, insan hafızasıyla insan. Şehirler de insan gibi...
Şehrin de hafızası vardır. O hafıza; zamanda, mekânda, gravürlerde, kitaplarda, haritalarda, sokaklarda yaşamaya devam eder. Şehrin geçmişi geleceğine yön verir bir bakıma. Şehir tarihiyle, mabetleriyle, çeşmeleriyle, hatıralarıyla konuşur, bunlarla var olur.
Eyüp Sultan Araştırma Merkezi, Eyüp’ün tarihi serüvenini bilgi, belge ve dokümanlarla konuşturacak. Merkezimiz, bünyesinde faaliyet gösteren İhtisas Kütüphanemiz, online olarak da hizmet verecek. Yerli ve yabancı tüm araştırmacıların istifadesine açık olacak. Eyüp’ün geçmişinden aldığımız ilhamla, geleceğimize yön verecek; bilimsel yayınlar, sempozyumlar, konferanslar, sergiler ve projelerle, evrensel kültüre daha fazla katkı sunacağız.

Eyüp’te bir iz, bir eser, bir nefes bırakan herkes tarihimizin vazgeçilmez parçası. Merkezimiz, Eyüp’ü Eyüp yapan tarihi ve kültürel değerlerimizin, dolayısıyla vatanımızın, milletimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin hafızasını görünür kılmayı hedeflemektedir.

Merkezimizin kuruluş amacı Eyüp’ün tarihini anlatmaktan ibaret değil. Bu coğrafyanın nasıl vatan olduğunu hatırlatmaktır. Medeniyetimizin nasıl tekevvün ettiğini, insan, zaman ve mekânda biriken hafızayı korumak bu görkemli mirası tüm insanlıkla paylaşmaktır.
Eyüp Sultan Araştırma Merkezimiz, Eyüp’te asırlardır yaşayan ruha dikkat kesilmek, geçmişin izini sürmek, görkemli bir maziden güçlü bir geleceğe yol açmak için yolculuğuna başladı.
Eyüp’te bir iz, bir eser, bir nefes bırakan herkes tarihimizin vazgeçilmez unsuru. Merkezimiz, Eyüp’ü Eyüp yapan tarihi ve kültürel değerlerimizin, dolayısıyla vatanımızın, milletimizin,
coğrafyamızın ve medeniyetimizin hafızasını görünür kılmayı hedeflemektedir.
Hedefimize, bilgi, belge, kitap, efemera hatta tarihi bir kartpostalla destek veren herkese şimdiden şükranlarımı sunmak isterim. Eyüp’ün arşivi desteklerinizle daha da büyüyecek.
Eyüp’ün hafızası bilinir, tanınır, ulaşılabilir hale geldikçe; Medeniyetimizin kuşatıcılığını daha iyi anlayabileceğimize, tüm insanlığa daha fazla huzur ve sükûnet telkin edeceğimize inanıyorum.
Merkezimizin hayırlara vesile olması dileğiyle,

Remzi Aydın
Eyüp Belediye Başkanı
EYÜP SULTAN ARAŞTIRMA MERKEZİ

Eyüp Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan “Eyüp Sultan Araştırma Merkezi” nin kısaltılmış adı EYSAM’dır.

EYSAM'ın kuruluş Amacı; Eyüp’ün tarihi, zengin kültür birikimi, sanatı, ekonomisi, kentleşme olgusu üzerine araştırma/inceleme yapmak, yaptırmak, yörede yetişen bilim/sanat adamlarını özendirmek, kent içinde konulması muhtemel sanat eserleriyle ilgili düzenleyici çalışmalarda bulunmak, yerel kültürün korunmasına, yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak ve böylece yerel imkânlarla evrensel kültüre hizmet etmektir.
Kısaca; Eyüp’e ilişkin bilginin yayılması, aktarılması, paylaşılması, EYSAM’ın en önemli işlevidir.
Dünü koruyarak ve anlayarak, bugünü değerlendirmek ve Eyüp’e değer katarken, geleceğin planlanmasına katkı sunmak” diye işlevlerinin özetleyebileceğimiz Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin temel faaliyet alanlarını, kentin tarihi, sorunları, olanakları üzerine kolokyum, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, sergi, vb. etkinlikleri düzenlemek, atölye çalışmaları ve çalıştaylar örgütlemek, öğrencilere katkı sağlamak, akademisyen ile araştırmacı arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerde bulunmak ve araştırmalara destek olmak şeklinde ifade edebiliriz.

EYSAM’ın Görevlerini;

 • Belge ve bilgi tespiti, temini ve değerlendirilmesi,
 • Kongre, konferans ve sempozyum gibi geniş katılımlı ilmi etkinlikler düzenlenmesi,
 • Dijital ve fiziki bir ihtisas kütüphanesi oluşturulması
 • Dijital görsel arşiv merkezi oluşturulması
 • Bu arşiv ve kütüphaneye yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle akışının sağlanması,
 • Şehir tarihi, sanatı, kültürü ve sosyo-ekonomik konularda araştırma yapmak,
 • Lisans-lisans üstü tezlerin ve diğer ilmi araştırmalardan uygun olanlarının yayınlanması
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması,
 • Merkezin ve Danışma Kurulu’nun tarihi ve güncel konularda önereceği araştırma çalışmalarını yapanlara maddi ve bilimsel her türlü desteğin verilmesi,
 • Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmi kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi ve tetkik gezileri yapmak,
 • Tarihi ve güncel konularda bilgilendirici sergiler düzenlemek,
 • Müze kurulmasını sağlamak olarak belirledik.

Eyüp Sultan’ı tanımak, kentin tarihini, kültürünü, sanatını, mimari mirasını, sanatçılarını, bilim adamlarını, Eyüp Sultan’a yakın olmak isteyen ve bu nedenle Eyüp’ü ebedi istirahatgâhı olarak seçenleri merak ediyorsanız, tanımak / bilmek istiyorsanız Eyüp ile ilgili söyleyecek bir sözünüz varsa EYSAM’a bekliyoruz.